Misja

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię. Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie się i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji szkoły przebiega na następujących płaszczyznach: rodzina, samorząd, oświata i wychowanie, (społeczność lokalna, instytucje kulturalne) kultura i nauka, turystyka, rekreacja, sport i wypoczynek.

 

Rodzina

Rodzice są współgospodarzami szkoły i wspólnie z Radą Pedagogiczną wspierają wysiłki na rzecz dzieci, inicjują przedsięwzięcia wychowawcze, wspomagają finansowo szkołę. Udział rodziców w życiu szkoły ma charakter instytucjonalny (Rada Rodziców) oraz indywidualny, polegający m.in. na spotkaniach wychowawców i rodziców w ramach wywiadówek i konsultacji indywidualnych, imprez szkolnych, środowiskowych oraz lekcji pokazowych.

 

Samorząd

Integrowaniu się szkoły ze środowiskiem lokalnym służy nawiązanie kontaktów z instytucjami samorządowymi, gminnymi i wiejskimi (Rada Gminy, Radni, Rada Sołecka).

Do form współpracy z samorządem lokalnym należy zaliczyć m.in. spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, prezentacja dorobku szkoły, zaproszenie na uroczystości oraz imprezy szkolne, organizowanie na terenie szkoły wyjazdowych sesji Rady Gminy Brzyska z udziałem Rady Pedagogicznej i uczniów.

 

Oświata i wychowanie

Przystosowaniu się szkoły do zróżnicowanych warunków życia w społeczeństwie i stawianiu czoła grożącym patologiom, posłuży współpraca z następującymi instytucjami prowadzącymi zorganizowaną działalność wychowawczą:

-        Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

-        Terenowy Komitet Obrony Praw Dziecka.

-        Sąd Rodzinny.

-        Sąd dla Nieletnich.

-        Dzielnicowy Gminy Brzyska.

 

Kultura i nauka

Poczucie więzi z regionem kształtuje się w wyniku współpracy z instytucjami kulturalnymi i naukowymi:

-        Muzea – M. Konopnickiej w Żarnowcu, Regionalne w Jaśle,

-        Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle,

-        Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach.

Współdziałanie z wyżej wymienionymi instytucjami polega m.in. na: uczestniczeniu dzieci w konkursach, przedstawieniach muzycznych i teatralnych, koncertach, wystawach itp.

 

Turystyka, rekreacja, wypoczynek

Dążenie do wypoczynku w kontakcie z przyrodą, docenianie roli aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu realizowane jest w wyniku współpracy m.in. z: pracownikami parków narodowych i krajobrazowych, ośrodkami edukacji ekologicznej, Okręgową Dyrekcją Lasów Państwowych, Ligą Ochrony Przyrody, Jasielskim Oddziałem PTTK.

Uczniowie biorą udział w turystyce krajoznawczej (poznawanie nowych miejsc w regionie podczas wycieczek jedno- i wielodniowych) lekcjach w terenie, poznają osobliwości przyrody, zabytki, obiekty współczesnych osiągnięć człowieka.

 

Samorząd Szkolny

Włączenie Samorządu Szkolnego do prac na rzecz szkoły, jej rozwoju i wizerunku.

Nawiązanie współpracy z samorządami innych szkół celem doskonalenia jakości pracy. Samorząd Szkolny jest współgospodarzem szkoły. Stoi na stanowisku obrony praw i przestrzegania obowiązków ucznia.