Aktualności

30 sierpnia 2020 11:03 | Aktualności

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
po długiej przerwie wracamy do zajęć w szkole!
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy 1 września o godzinie 9.00 spotkaniem z wychowawcami w salach lekcyjnych (Msza Święta w kaplicy we Wróblowej o godzinie 8.00). Rodzice nie mogą wejść do szkoły razem z dziećmi. Uczniami (zwłaszcza tymi najmłodszymi) zaopiekują się wychowawcy. Spotkanie z rodzicami przewidziane jest na 14 września. Bardzo prosimy o wyrozumiałość.
Poniżej zamieszczamy procedury obowiązujące uczniów i rodziców w szkole.
WYBRANE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w WRÓBLOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020r.
 
ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE OGÓLNE
§ 1.
Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej od 1 września 2020r.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
1) Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Wróblowej;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej;
3) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Brzyska
§ 3.
1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.
5. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu jasielskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 9.
1. Szkoła pracuje w godzinach od 7:00 do 15:30
2. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału, wraz z podaniem konkretnego wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
4. Uczniowie powinni przychodzić do szkoły w godzinach: 7.30 -7.50, chyba że z planu zajęć wynika, iż lekcje zaczynają się później, wówczas uczniowie mogą wejść do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
§ 10.
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły
1. Dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolne są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz czekają przed wejściem zachowując następujące zasady:
1) 1 rodzic z dzieckiem;
2) zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5m;
3) zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5m;
4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli.
4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.
5. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
6. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.
7. Uczniowie będą wchodzić do szkoły dwoma wejściami do strefy wspólnej:
1) uczniowie przedszkola, klas pierwszej i drugiej – wejście od strony parkingu,
2) uczniowie klas III, V-VIII – wejście główne.
8. Jeśli pracownik szkoły przejmujący opiekę nad uczniem zauważy objawy chorobowe u dziecka sugerujące infekcję dróg oddechowych, wówczas pozostawia dziecko pod opieką rodziców i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
9. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
10. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/osoby upoważnionej, który oczekuje przed wejściem do budynku szkoły.
§ 11.
1. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych.
2. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
3. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
§ 13.
1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
2. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) w uzasadnionych przypadkach wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
1) do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
2) do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
3. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności podwyższona temperatura, kaszel.
4. W przypadku podejrzenia podwyższonej temperatury u dziecka pomiar dokonywany jest przez pracownika szkoły za zgodą rodziców. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
5. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
6. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników oraz uczniów.
7. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.
ROZDZIAŁ 4
ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 21.
1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.
2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji. Wyjątek stanowią uczniowie przedszkola, którzy po wejściu do szkoły powinni umyć ręce.
3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
1) częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
2) ochrona podczas kichania i kaszlu;
3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
7. W drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
ROZDZIAŁ 5
ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
§ 22.
1. Rodzice dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolnego:
1) zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
2) zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;
3) zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu);
4) w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
3. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję wskazanych rzeczy).
4. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.
5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
6. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

Przeczytano: 160 razy. Wydrukuj|Do góry